Archiwum Tagów: @DavidEvans

The Pillars of Agile Testing

The craft of agile testing is maturing, and we have plenty of skilled and gifted testers in the industry, honing their skills, sharing experiences and techniques. But do you find that you have trouble making the success of individual testers scale from the few to the many? Does their great testing get diluted by the…

Czytaj więcej

David Evans

David jest praw­dzi­wym wete­ra­nem testo­wa­nia w meto­dy­kach Agile z 22-letnim doświad­cze­niem w branży IT. Jako tre­ner, kon­sul­tant i auto­ry­tet w obsza­rze testo­wa­nia w meto­dy­kach Agile pra­co­wał dla klien­tów w m.in. Wiel­kiej Bry­ta­nii, Irlan­dii, Szwe­cji, Niem­czech, Austra­lii, RPA i Sin­ga­pu­rze. Regu­lar­nie wystę­puje na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach, jest auto­rem wielu publi­ka­cji w cza­so­pi­smach bran­żo­wych. Aktu­al­nie mieszka i pra­cuje w Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie wraz z Gojko Adzic pro­wa­dzi Neuri Con­sul­ting LLP. Nie­które…

Czytaj więcej
TwitterFacebookLinkedInGoogle+