David Evans

devansDavid jest praw­dzi­wym wete­ra­nem testo­wa­nia w meto­dy­kach Agile z 22-letnim doświad­cze­niem w branży IT. Jako tre­ner, kon­sul­tant i auto­ry­tet w obsza­rze testo­wa­nia w meto­dy­kach Agile pra­co­wał dla klien­tów w m.in. Wiel­kiej Bry­ta­nii, Irlan­dii, Szwe­cji, Niem­czech, Austra­lii, RPA i Sin­ga­pu­rze. Regu­lar­nie wystę­puje na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach, jest auto­rem wielu publi­ka­cji w cza­so­pi­smach bran­żo­wych. Aktu­al­nie mieszka i pra­cuje w Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie wraz z Gojko Adzic pro­wa­dzi Neuri Con­sul­ting LLP.

Nie­które z publi­ka­cji Davida:

source: http://www.qagile.pl/blog/david-evans-wystapi-mistrzostw-testowaniu-oprogramowania/

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+