Be good or be excellent, czyli jak osiągnąć doskonałość biznesową wykorzystując model EFQM

asdasdas-remakeW dobie globalizacji i Internetu klient może w łatwy i prosty sposób decydować o wyborze firmy, jakości produktu, niezawodności czy cenie. Aby organizacja mogła odnieść sukces, nie wystarczy już, że będzie dobra na rynku, lecz powinna dążyć do doskonałości. Współczesne doskonałe organizacje są organizacjami w ruchu, elastyczne, odpowiadające na potrzeby i wymagania interesariuszy. Doskonałe organizacje potrafią mierzyć, przewidywać, monitorować potrzeby i wymagania zainteresowanych stron oraz śledzić dokonania innych organizacji, a pozyskane informacje od interesariuszy są podstawą weryfikacji planów organizacji. Doskonalenie organizacji jest dzisiaj jedną z dróg poprawy działalności firmy, wzmocnienia jej potencjału, kreowanie wartości dodanej, a w końcu osiąganie zaplanowanych wyników. Wyniki te można osiągać za pomocą różnych koncepcji i metod zarządzania.
Głównym powodem wyboru modelu EFQM do analizy jest fakt, iż jest to jeden z bardziej znanych modeli doskonałości w Europie.
Stosowanie Modelu ułatwia wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania i dalsze doskonalenie organizacji dzięki:

  • uzyskaniu poglądu na całość organizacji,

  • identyfikacji mocnych stron organizacji i obszarów do poprawy,

  • możliwości sprawdzenia efektywności podejmowanych działań,

  • możliwości porównywania się z innymi organizacjami,

  • pomocy w identyfikowaniu i dzieleniu się najlepszymi praktykami w obrębie organizacji,

  • zwiększeniu zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie,

  • poprawie wewnętrznej komunikacji oraz integracji różnych inicjatyw projakościowych i usprawniających.

Model Doskonałości EFQM nie narzuca ani nie sugeruje gotowych rozwiązań, dopuszcza natomiast wiele sposobów podejścia do osiągnięcia trwałej doskonałości we wszystkich aspektach działalności organizacji. Podejście do zarządzania sugerowane przez Model opiera się na następującym założeniu, że doskonałe rezultaty dotyczące wyników działalności, osiąga się poprzez przywództwo będące motorem dla formułowania polityki i strategii, zarządzania ludźmi, partnerstwem i zasobami oraz procesami.

Profil prelegenta

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+