Krystian Kaczor

krystian_kaczor-crop-remakeZnany jest w śro­do­wi­sku pro­fe­sjo­na­li­stów IT jako wpły­wowy spe­cja­li­sta od Agile. Dzieli się swoim boga­tym i zróż­ni­co­wa­nym doświad­cze­niem nie tylko przez pro­wa­dzone szko­le­nia, ale także arty­kuły i wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach. Pro­pa­ga­tor prag­ma­tycz­nego podej­ścia opar­tego na empi­ry­zmie i mierzalnych efek­tach. Autor sprze­da­nej w tysią­cach egzem­pla­rzy książki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­tyka w meto­dach Agile”. Tre­ner i konsultant w QAgile, który nadal pra­cuje jako Agile Coach, żeby utrzy­mać więź z prak­tyką i realiami projektowymi.
Już od 12 lat współpracuje ze znanymi firmami od mroźnej północy Szwecji po pustynie Iranu usprawniając Zespoły, procesy, projekty i całe organizacje.
Bogate doświadczenie od pracownika wsparcia technicznego do program managera pozwala mu spojrzeć na proces powstawania oprogramowania z wielu różnych stron.

Krystian prowadzi szkolenia z obszaru Agile, Scrum, zapewnienia jakości, testowania oraz umiejętności miękkich i doradza swoim klientom, coachuje pracowników, jest agentem zmiany.
Autor książek, e-booków i szeregu innych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile i Jakości Systemów. Professional Scrum Trainer, CSP, PMI-ACP, ICF ACC, SAFe Program Consultant.

Jak się ma Agile do jakościplTestWarez 2016
Znany jest w śro­do­wi­sku pro­fe­sjo­na­li­stów IT jako wpły­wowy spe­cja­li­sta od Agile. Dzieli się swoim boga­tym i zróż­ni­co­wa­nym doświad­cze­niem nie tylko przez pro­wa­dzone szko­le­nia, ale także arty­kuły i wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach. Pro­pa­ga­tor prag­ma­tycz­nego podej­ścia opar­tego na empi­ry­zmie i mierzalnych efek­tach. Autor sprze­da­nej w tysią­cach egzem­pla­rzy książki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­tyka w meto­dach Agile”.…więcej
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+