Regulamin konferencji TestWarez 2016

Postanowienia ogólne

§1
 1. Organizatorem konferencji TestWarez, zwanej dalej Konferencją, jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 30 września 2016 w hotelu Gołębiewskim w Karpaczu, przy czym dzień pierwszy w całości wypełnią warsztaty; dzień drugi i trzeci to właściwa Konferencja.
§2
Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się testowaniem oprogramowania przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z testowaniem.
§3

Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej Konferencji 2016.testwarez.pl.

Warunki uczestnictwa
§4

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

 1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej Konferencji.
 2. Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wniesienie opłaty zgłoszeniowej.
§5

Ze względu na procedury związane z rezerwacją miejsca w hotelu Gołębiewski, nieodpłatna rezygnacja lub wymiana Uczestnika na inną osobę jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2016 r., a dane nowego Uczestnika muszą przed tą datą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres testwarez@sjsi.org potwierdzone przez wiadomość zwrotną.

§6
 1. Opłata za uczestnictwo tylko w Konferencji wynosi:
  1. W pierwszym terminie, czyli do 31 lipca 2016 r.:
   1. 850 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI
   2. 850 zł dla grup liczących co najmniej pięć osób, od szóstego Uczestnika w grupie
   3. 950 zł dla Uczestników bez certyfikatu
  2. W drugim terminie, czyli od 1 sierpnia 2016r. do zamknięcia zgłoszeń:
   1. 1000 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI
   2. 1000 zł dla grup liczących co najmniej pięć osób, od szóstego Uczestnika w grupie
   3. 1100 zł dla Uczestników bez certyfikatu
 2. Dodatkowa opłata za uczestnictwo w Warsztatach wynosi
  1. W pierwszym terminie, czyli do 31 lipca 2016 r.:
   1. 250 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI pragnących brać udział tylko w jednym warsztacie
   2. 400 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI pragnących brać udział w dwóch warsztatach
   3. 300 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział tylko w jednym warsztacie
   4. 450 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział w dwóch warsztatach
  2. W drugim terminie, czyli od 1 sierpnia 2016 r. do zamknięcia zgłoszeń:
   1. 325 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI i pragnących brać udział tylko w jednym warsztacie
   2. 450 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI i pragnących brać udział w dwóch warsztatach
   3. 375 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział tylko w jednym warsztacie
   4. 500 zł dla Uczestników bez certyfikatu pragnących brać udział w dwóch warsztatach

UWAGA: Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

 1. Opłata zgłoszeniową należy przelać na rachunek bankowy Organizatora w terminie do
  1. 15 sierpnia 2016 r dla osób rejestrujących się do 31 lipca 2016 włącznie
  2. 19 września 2016 r. dla osób rejestrujących się po 1 sierpnia 2016 r.
   na podstawie druku zamówienia przesłanego wraz z potwierdzeniem rejestracji.
 2. Faktury VAT zostaną przekazane zainteresowanym Uczestnikom w trakcie Konferencji lub przesłane na wskazany adres pocztowy po jej zakończeniu.
§7
 1. Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona ze względu na ilość miejsc w hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 21 września 2016 r. lub w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc.
§8
Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia odbywające się w ramach Konferencji jest ograniczona, dotyczy to zwłaszcza warsztatów – maksymalna, aktualnie dostępna liczba miejsc jest podana na formularzu rejestracji Uczestnika na stronie Konferencji.
§9

Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji:

 1. Posiłki podczas trwania Konferencji.
 2. Nocleg z 29 na 30 września 2016 w pokojach dwuosobowych w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Uczestnicy mają możliwość przesłania pocztą elektroniczną na adres testwarez@sjsi.org imienia i nazwiska innego uczestnika Warsztatów, jako osoby sugerowanej do zakwaterowania w tym samym pokoju. Bez podania danych drugiej osoby do pokoju, zostanie ona wskazana przez organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 3. Istnieje pewna ograniczona ilość miejsc w pokojach jednoosobowych, w przypadku przesłania odpowiedniej informacji na adres testwarez@sjsi.org, za dodatkowa opłatą 132zł netto (należy doliczyć do niej 23% podatku VAT). Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
§10

Organizator zapewnia dodatkowo Uczestnikom Warsztatów:

 1. Posiłki w dniu 28 września 2016 r.
 2. Nocleg z 28 na 29 września 2016 w pokojach dwuosobowych w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Uczestnicy mają możliwość przesłania pocztą elektroniczną na adres testwarez@sjsi.org imienia i nazwiska innego uczestnika Warsztatów, jako osoby sugerowanej do zakwaterowania w tym samym pokoju. Bez podania danych drugiej osoby do pokoju, zostanie ona wskazana przez organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
 3. Istnieje pewna ograniczona ilość miejsc w pokojach jednoosobowych, w przypadku przesłania odpowiedniej informacji na adres testwarez@sjsi.org, za dodatkowa opłatą 132zł netto (należy doliczyć do niej 23% podatku VAT). Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
§11

 

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu hotelu Gołębiewski w Karpaczu oraz regulaminu parkingu hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
 2. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć wykonanych podczas Konferencji.
§12
Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.
Przebieg konferencji
§13
 1. Rejestracja Uczestników Warsztatów oraz Warsztaty odbędą się w hotelu Gołębiewski w Karpaczu w dniu 28 września 2016 r.
 2. Rejestracja Uczestników Konferencji odbędzie się w hotelu Gołębiewski w Karpaczu w dniu 29 września 2016 r.
 3. Konferencja odbędzie się w hotelu Gołębiewski w Karpaczu w dniach 29 i 30 września 2016 r.
 4. Organizator zapewni – w razie potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu – transport z dworca kolejowego w Jeleniej Górze do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
 5. Spotkanie integracyjne dla Uczestników Konferencji odbędzie się pierwszego dnia Konferencji wieczorem w hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
 6. Po zamknięciu Konferencji Organizator zapewni – w razie potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu – transport na dworzec kolejowy w Jeleniej Górze.
§14

Szczegółowy program Konferencji (agenda) zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji www.TestWarez.pl

Postanowienia końcowe
§15
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w tym m.in. adresów mailowych przesłanych Organizatorowi w celach związanych z organizacją Konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
 5. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.
 6. Hotel zastrzega, iż spożywanie alkoholu w salach gastronomicznych zakupionego poza hotelem jest zabronione.
 7. Hotel nie wyraża zgody na catering – obsługę imprez gastronomicznych realizowanych na terenie Hotelu przez podmioty zewnętrzne.
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+