TestPlan 2.0 z wykorzystaniem modelu ACC i Google Test Analytics

rgrabalaPrezentacja “TestPlan 2.0 z wykorzystaniem modelu ACC i Google Test Analytics” ma na celu wprowadzenie oraz zaznajomienie słuchaczy z efektywną metodą tworzenia i utrzymania “żyjących” planów testów. Ponadto zaprezentowany zostanie przykładowy plan testów stworzony przy pomocy narzędzia GTA (google test analytics). Ramowy plan prezentacji można przedstawić w kilku podstawowych krokach:

 1. Plan testów
  1. Wprowadzenie, przypomnienie pojęcia
  2. Co nam się nie podoba w “klasycznych” planach testów?
  3. Jaki powinien być idealny plan testów?
  4. Co można zrobić w kierunku osiągnięcia ideału?
 2. Metoda ACC (Attribute, Component, Capability) ­ wprowadzenie
  1. Podstawowe założenia metody ACC
  2. A jak Atrybut ­ co to jest? jak definiować listę atrybutów dla produktu
  3. C jak Component ­ co to są komponenty produktu? Podstawowe zasady kompletowania komponentów
  4. C jak Capability ­ wyjaśnienie idei “capabilities”, kilka przykładów, jak skupić się na najistotniejszych “capabilities”
  5. Wyjaśnienie idei połączenia wyżej wymienionych jednostek w całość
 3. W jaki sposób metoda ACC pomaga w testowaniu?
  1. Jak testować capabilities?
  2. Powiązanie przypadków testowych z capabilities
  3. Jak zdecydować co jest najważniejsze i co należy przetestować najpierw? ­ sposób na zaimplementowanie analizy ryzyka w ACC
  4. Kilka słów więcej o ryzyku w ACC ­ atrybuty ryzyka oraz wizualizacja ryzyk (“heatmap”)
 4. Przedstawienie narzędzia GTA (Google Test Analytics)
  1. Omówienie przykładowego projektu wraz ze wszystkim częściami modelu
  2. Model ryzyk i heatmapy w akcji
  3. Przypadki testówe w GTA oraz wykonywanie testów
 5. Przyszłość i wyzwania związane z metodą.
 6. Dyskusja / pytania

Pomimo faktu, że temat jest dość rozległy chciałbym chociaż powierzchownie przybliżyć słuchaczom głowną ideę metody wraz z kilkoma przykładami oraz realnym pomysłem na jej implementację (z użyciem narzędzia GTA). Przedstawiony projekt przykładowy będzie specjalnie przygotowany na potrzeby konferencji wraz z możliwością jego edycji, modyfikacji w trakcie wystąpienia. Umożliwi to uczestnikom lepsze zrozumienie działania systemu oraz pozwoli na sprawniejsze odpowiedzi na pytania (większa szansa na poparcie odpowiedzi przykładami). Część pierwsza powyższego planu będzie stanowiła wstęp do prezentacji. Zawarte w niej będą podstawowe informacje dotyczące planów testów oraz największych problemów z jakimi borykają się zarówno twórcy jak i użytkownicy tego typu dokumentów. Następnie pokuszę się o zdefiniowanie kilku cech planu idealnego oraz pomysłów jak można do niego dążyć. Główna część mojej prezentacji będzie skupiona na opisie elementów metody ACC (atrybutów, komponentów oraz “capabilities”), przedstawieniu ich podstawowych cech oraz wyjaśnieniu na praktycznych przykładach w jaki sposób należy podejść do identyfikacji poszczególnych elementów. W tej części zostanie przedstawiony także koncept jak wszystkie wymienione elementy łączą się w kompletny i całościowy obraz produktu informatycznego. Całość poprzedzona będzie krótkim wstępem dotyczącym głównych założeń oraz reguł metody. Kolejnym elementem części głównej prezentacji jest przedstawienie jak w rzeczywistości omówiony model wspiera testowanie, a przede wszystkim planowanie testowania. Zaprezentowany zostanie związek pomiędzy “capability” oraz przypadkami testowymi oraz sposoby tworzenia i przyporządkowywania przypadków testowych do odpowiednich elementów macierzy metody ACC. W obrębie tego tematu warte wspomnienia jest podejście do kategoryzacji i priorytetyzacji przypadków testowych, co z kolei wiąże się z podejściem do analizy ryzyka, które bez większego problemu można zaimplementować także z użyciem metody Attribute, Component, Capability. Następnie cała zaprezentowana wiedza teoretyczna zostanie przeniesiona na grunt praktyczny podczas szybkiej prezentacji narzędzia Google Test Analytics. W ramach prezentacji przedstawione zostaną podstawowe akcje (dodawanie, modyfikacja elementów macierzy ACC) oraz przede wszystkim zaprezentowane zostanie tworzenie, importowanie i przeprowadzania testów. Ponadto obejrzeć można podgląd na heatmapę ryzyk w stanie wyjściowym oraz w trakcie procesu testowania produktu. W ostatnim punkcie prezentacji zamierzam omówić krótko wyzwania stojące przed osobami które chciałyby zaimplementować metodę w projekcie oraz kierunki rozwoju metody oraz narzędzia które ułatwiły by pracę i uczyniły metodę jeszcze bardziej efektywną


Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+