Regulamin Konkursu Testwarez 2015

1.KONKURS

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.

1.2 Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z testowaniem.

1.3 Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.4 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

1.5 Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.10.2015 r. i trwać będzie do 07 08.10.2015 r. (godzina 15.30).

1.6. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas drugiego dnia konferencji Testwarez 2015, tj. 08.10.2015 r. godzina zgodnie z agendą.

  1. PRAWO DO UCZESTNICTWA

2.1. W konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik konferencji TestWarez edycja 2015 za wyjątkiem osób będących w składzie komisji konkursowej oraz osób pracujących na rzecz Organizatora.

  1. ZASADY KONKURSU

3.1.  Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za przebieg konkursu oraz ocenę nadesłanych odpowiedzi.

3.2. Skład komisji konkursowej zostanie opublikowany na stronie internetowej 2016.testwarez.pl

3.3. Konkurs polega na wysłaniu prawidłowych odpowiedzi przez formularz dołączony do pytań opublikowanych na stronie internetowej – http://2016.testwarez.pl/konkurs-pytania/ .

3.4. Do odpowiedzi należy dołączyć własne imię i nazwisko, pod rygorem uznania odpowiedzi za nie ważne.

3.5. W przypadku pojawienia się problemów technicznych uniemożliwiających korzystanie z udostępnionego formularza, potwierdzonych przez komisję konkursu w formie postu na stronie http://2016.testwarez.pl , należy przesłać odpowiedzi drogą mailową na adres: konkurs@testwarez.pl zachowując następujący szablon:

Temat: Odpowiedzi do konkursu TestWarez 2015
Treść:
Imię i nazwisko: [[podaj swoje imię i nazwisko]]
Zadanie 1 – [[wprowadź odpowiedź]]
Zadanie 2 – [[wprowadź odpowiedź]]
Zadanie 3 – [[wprowadź odpowiedź]]
Zadanie 4 – [[wprowadź odpowiedź]]
Zadanie 5 – [[wprowadź odpowiedź]]
Zadanie 6 – [[wprowadź odpowiedź]]
Zadanie 7 – [[wprowadź odpowiedź]]
Zadanie 8 – [[wprowadź odpowiedź]]

3.6. Za przesłanie prawidłowej odpowiedzi Uczestnik otrzyma 2 lub 5 punktów zgodnie z poniższą punktacją:

Zadanie 1. ISTQB – 2 punkty.

Zadanie 2. SMS – Szatańska Maszyna Stanowa – 5 punktów.

Zadanie 3. QA Meetup     – 2 punkty.

Zadanie 4. Zapętlone pętle – 5 punktów.

Zadanie 5. Agile manifest – 2 punkty.

Zadanie 6. UFO porywa testerów – 5 punktów.

Zadanie 7. Bankomaty – 5 punktów.

Zadanie 8. Nieprzystępny rok przestępny – 5 punktów.

3.7. Za każde udzielenie niepoprawnej odpowiedzi zostaną odjęte 2 punkty.

3.8. Za każde nie udzielenie odpowiedzi Uczestnik otrzyma 0 punktów.

3.9. W przypadku gdy Uczestnicy uzyskają taką samą ilość punktów wówczas o pozycji na liście zwycięzców będzie decydować kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

3.10. W przypadku próby nadesłania kilku zgłoszeń przez tego samego Uczestnika wówczas będzie brane pod uwagę pierwsze zgłoszenie zgodnie z kolejnością wpłynięcia zgłoszenia, a kolejne zostaną automatycznie odrzucone.

  1. NAGRODY

4.1. Zwycięzcami konkursu będzie 8 pierwszych osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi na zadane pytania i otrzymają największą ilość punktów.

4.2. Nagrodami w konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo PWN.

4.3. Nagrody zostaną rozdane zgodnie z podziałem przedstawionym przez Organizatora na stronie konferencji 2016.testwarez.pl

4.4. Nagrody będzie można odebrać tylko osobiście będąc na konferencji TestWarez 2015, na sali konferencyjnej podczas ogłaszania wyników.

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania/podania błędnych lub niepełnych danych osobowych/kontaktowych jak również nie obecności Uczestnika podczas ogłaszania wyników.

4.6 W przypadku nieodebrania nagrody w ustalonym terminie Organizator ma prawo do wyłonienia kolejnego zwycięzcy z pośród pozostałych Uczestników konkursu.

4.7 Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.

  1. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

5.1. Zgłoszeniem do konkursu jest wysłanie odpowiedzi na pytania wraz z podaniem imienia i nazwiska za pośrednictwem przygotowanego formularza na stronie internetowej – http://2016.testwarez.pl/konkurs-pytania/

5.2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Przesłanie odpowiedzi na wskazany adres jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez podania przyczyn.

6.3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo

do nie wyłaniania zwycięzcy.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+